Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Zawartość stron

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ODBYWA POPRZEZ PORTAL PRACA.GOV.PL

ZMIANA PRZEPISÓW OD 29.01.2022

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową od dnia 29 stycznia 2022 r.:
  • oświadczenia mogą zostać wpisane do ewidencji na okres pracy wynoszący 24 miesiące;
  • warunkiem wpisu oświadczenia do ewidencji jest zapewnienie cudzoziemcowi wynagrodzenia porównywalnego z wynagrodzeniami pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, a data rozpoczęcia pracy wskazana w oświadczeniu nastąpi nie później niż za 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia;
  • wydłużony zostanie do 7 dni terminu na zgłoszenie informacji o podjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia;
  • dwukrotne ukaranie pracodawcy z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudniania […] nie będzie stanowić obligatoryjnej przesłanki do odmowy wydania zezwolenia typ S na pracę sezonową;
  • umorzeniu z mocy prawa będą ulegać postępowania dot. wydania zezwolenia na pracę sezonową w przypadku niezłożenia przez pracodawcę w określonym terminie oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej w związku z wnioskiem ws. pracy sezonowej wpisanym do ewidencji.
Ww. zmiany dotyczą oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową złożonych od dnia 29 stycznia 2022 r. Do oświadczeń i wniosków złożonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

ZMIANA PRZEPISÓW OD 29.07.2022
Z dniem 29 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ze zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1558).

 

Zmiany wprowadzone na mocy nowego rozporządzenia dotyczą m.in.:

1. Wydania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
2. Oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej (tzw. "oświadczenie o niekaralności")
 
Oprócz zmian przewidzianych w rozporządzeniu wprowadzone zostały nowe wzory formularzy wniosków i oświadczeń tj. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, wniosków o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Zachęcamy do składania dokumentów za pośrednictwem platformy praca.gov.pl
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow
Link do Rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001558/O/D20221558.pdf
Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Zalecka
Pośrednik pracy
telefon: 77 4827041 wew. 119
pokój: I piętro, pokój nr 10A
Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zał. nr 3 (pdf, 2311 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP - zał. nr 2 (pdf, 2504 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP - zał. nr 11 (pdf, 1829 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca - zał. nr 10 (pdf, 2016 KB)
Oświadczenie podmiotu nieświadczącego usługi w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 1622 KB)
Oświadczenie podmiotu nieświadczącego usługi w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zał. nr 18 (docx, 19 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (pdf, 959 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego - zał. nr 17 (docx, 19 KB)
Oświadczenie o niekaralności do oświadczeń (pdf, 802 KB)
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi art. 88z - zał. nr 19 (docx, 16 KB)
potwierdzenie podjęcia-niepodjęcia-zakończenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 12 KB)
Oświadczenie o niekaralności do zezwoleń (docx, 14 KB)
Wykaz zawodów bez konieczności uzyskania Informacji Starosty (pdf, 637 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę