Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII) - Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu


Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO

Logotypy RPO

Projekt pn.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących  się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa RPO WO 2014-2020 - 07 Konkurencyjny rynek pracy
Działanie RPO WO 2014 - 2020 – 07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
 

Cel Tematyczny

Promowanie trwałej i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 
Wartość projektu: 1 966 981,00 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP,  w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 

Liczba bezrobotnych uczestników projektu: 158 osób (89K/69M) bezrobotnych, w tym:

 • 40 (23K/17M) osób długotrwale bezrobotnych,

 • 17 (10K/7M) osób z niepełnosprawnościami,

 • 95 (54K/41M) osób o niskich kwalifikacjach,

 • 32 (13K/19M) osoby powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 31.12.2022r.

Rekrutacja:

uczestników do Projektu ma charakter otwarty, trwa od 01.01.2022r. do wyczerpania środków. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie spełniające ww. wymagania proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (sala obsługi - parter).
 

Etapy rekrutacji:

 • rozmowa wstępna z doradcą klienta;
 • wypełnienie dokumentów aplikacyjnych do projektu (oświadczenia, deklaracja uczestnictwa);
 • aktualizacja/opracowanie IPD;
 • przeprowadzenie pośrednictwa;
 • skierowanie na staż/ podpisanie umowy w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 • Staże – 148 osób (85K/63M)
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób
Szczegołowych informacji udzielają:
Marta Domasiewicz

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

telefon: 77 4827041 wew. 118
pokój: I piętro, pokój nr 14
e-mail: m.domasiewicz@pup-kkozle.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę